جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ ۰۰:۴۸

اخبار

با حمایت های صحا و همت شرکت دانش بنیان سدنا

خودکفایی کشور در تولید تب ســنج طبــی غیرتماســی بــا فنــاوری مــادون قرمــز

خودکفایی کشور در تولید تب ســنج طبــی غیرتماســی بــا فنــاوری مــادون قرمــز
با شیوع و اوج گیری بحران کرونا در کشور فعــالان زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری بــرای مقابلــه بــا بحــران بــه میــدان آمدنــد و هــر روز از دل ایــن زیســت بوم محصولــی ایران ســاخت تولیــد شــد.
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، شیوع  بیماری کرونا و همه گیری آن در سراسر جهان،  کشورها را با چالش های جدی برای مقابله با آن روبرو کرد، کشورمان ایران نیز در این روز های اول این پاندمی خطرناک با کمبودهای زیادی در زمینه تجهیزات لازم در حوزه مواجه بود اما طولی نکشید که ایجـاد بحـران کرونـا موجـی از خودبـاوری را در کشـور ایجــاد کــرد و فعــالان زیســت بوم فنــاوری و نــوآوری بــرای مقابلــه بــا بحــران بــه میــدان آمدنــد و هــر روز از دل ایــن زیســت بوم محصولــی ایران ســاخت تولیــد شــد.
 «تب ســنج طبــی غیرتماســی بــا فنــاوری مــادون قرمــز» یکــی از محصــولات دانش بنیانــی اســت کــه با همت جوانان ایرانی بومــی شــد. 
 تب ســنج ها یکــی از تجهیــزات بــرای مقابلــه بــا کرونــا بــه شــمار میرونــد که همزمــان بــا شــیوع این بیماری اســتفاده از آن بــرای کنتــرل دمــای بــدن مخصوصا در مکان هایـی کـه در آنهـا رفـت و آمــد زیــاد بــود، گســترده شــد. 
با وجود قبضه بازار توسط محصــولات بــا برنـد های مختلف چیـنی ، یـک شـرکت دانش بنیـان ایرانی در بـرای بومی سـازی آن اقــدام کــرد و توانســت بــه دانــش فنــی ســاخت تب ســنج طبــی غیرتماســی بــا فنــاوری مــادون قرمــز دسـت یابـد. محصولـی کـه از نظـر کیفیـت برتـر از برنـدهای مشابه چینــی اســت 
 مدیرعامــل شــرکت دانش بنیــان ســامانه های دمــا، نــور، انــرژی ســدنا، دربــاره ایــن محصـول گفـت: بـا شـیوع کرونـا در کشـور خـط تولید ایـن محصـول را راه انـدازی کردیـم و ایـن اقـدام خـود بــه اشــتغالزایی منجــر شــد و در شــرایطی کــه کرونــا رکــود را بــه بســیاری از کســب وکارها تحمیــل کــرد، راه انـدازی ایـن خـط تولیـد بـرای 23 نفـر اشـتغالزایی بــه همــراه داشــت.
 وی ادامـه داد: تاکنـون سـه هـزار دسـتگاه تب سـنج بـه مراکـز گوناگونـی ماننـد بیمارسـتانها، مراکـز ورزشـی و دانشــگاهها عرضــه شــده اســت و هم اکنون بــا تخفیــف مناســبی در اختیــار مــدارس، آموزشــگاهها و مســاجد قــرار می گیــرد.
 وی دربــاره فنــاوری موجــود در ایــن محصــول ایران ســاخت گفــت: فنــاوری موجــود در ایــن تب ســنج بــر پایــه مــادون قرمــز اســت امــواج بــه پیشــانی فــردی کــه نیــاز اســت دمــای بــدن او انــدازه گرفتــه شــود تابانــده می شــود و بــا اندازه گیــری اختـلاف انـرژی رفـت و برگشـت امـواج و پـردازش آن، اختــلاف دمــا بــرآورد می شــود. تبســنج طبــی غیرتماســی بــا فنــاوری مــادون قرمــز محصــول ایرانســاختی اســت کــه در مقایسه با انواع مشابه خارجی به ویژه  محصــولات چینــی ، توانســته اسـت برتـری خـود را اثبـات کنـد. همچنیــن این محصول در پنــج بیمارســتان تهــران دسـتگاه بـا حضـور 150 بیمـار تسـت شـد و در مقایسـه بـا نمونـه خارجـی سـربلند بیـرون آمـد.
مدیرعامل شرکت سدنا افزود : ایــن محصــول از اواخــر اســفندماه ســال گذشــته با دریافت مجوزهــای لازم از سـازمان ملـی اسـتاندارد و بـا ثبت در سـامانه آی مـد مراحـل ارزیابـی را بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـته و گواهـی فـروش موقـت شـش ماهه خـود را گرفتــه اســت. 
لازم به ذکر است ایـن شـرکت فنـاور توانسـته بـا ورود بـه بازارهـای بین المللـی و مذاکـره بـا کشـورهای همسـایه از جملــه عــراق و روســیه، نیازهــای مربــوط بــه ایــن محصــول را تامیــن کنــد و قــدم بزرگــی در راســتای خود کفایی کشور در تولید این محصول بــردارد.
مدیرعامل سدنا در پایان از حمایت های شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته در کمک به این شرکت دانش بنیان تقدیر و تشکر کرد. 
 
۶ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

  • نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر ،خیابان دوم(پژوهشگاه)، پلاک 21 
  • شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته
  • تلفن: 3 - 88748060(021) نمابر: 88748040(021)
  • صندوق پستی : 14155 - 1333 تهران | ایران

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید