سرمایه گذاری ریسک پذیر

با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در رشد و توسعه شرکت های نوپا و مزایای عمده  این روش تامین مالی در مقایسه با اعطای تسهیلات مالی در شرکت های نوپا و همچننی امکان ارائه کمکهای مدیریتی به شرکتهای نوپا، فعال سازی سرمایه‌گذاری ریسک پذیر و به عبارت جامع‌تر تامین سرمایه ریسک‌پذیر در دستور کار صندوق قرار گرفته است.

در این راستا مجموعه کاملی از آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های اجرایی تدوین شده است که با تصویب در مجمع عمومی صندوق و سیر مراحل قانونی  در آینده نزدیک شاهد اولین مشارکت صحا با این روش تامین مالی خواهیم بود.