دفتر نمایندگی صندوق در استان آذربایجان شرقی

مدیر دفتر نمایندگی صحا در استان:  آقایان رضا عین اله زاده - یوسف نظری گنجلو 

 

عین اله زاده تبریز

تاریخ افتتاح دفتر:     1398/8/16                                                                    

 

شماره های تماس:  35211050_041

 

آدرس: تبریز / خیابان ششگلان / کوی داش دربند / سازمان صنعت ، معدن و تجارت