دفتر نمایندگی صندوق در استان آذربایجان غربی

مدیر دفتر نمایندگی صحا در استان: آقای علی حضرتی

 

حضرتی

 

 

 

تاریخ افتتاح دفتر:  1399/11/15

 

شماره تماس: 32770110-044

آدرس دفتر: ارومیه، میدان آزادی ساختمان شهید باکری

 

افتتاح دفتر

افتتاح دفتر نمایندگی 23

افتتاح دفتر1

تصاویر افتتاح دفتر نمایندگی صندوق در استان آذربایجان غربی با حضور معاون استاندار