دفتر نمایندگی صندوق در استان بوشهر

مدیر دفتر نمایندگی صحا در استان: حسین سیاه وشی

 

تاریخ افتتاح دفتر:  1398/11/17

 

 

شماره های تماس:  تلفن 6_33559634-077 فاکس : 33559647-077

 

 

آدرس: بوشهر - خیابان استاد مطهری _ سه راهی خیابان بهشت صادق 

 

دفتر بوشهر

افتتاح دفتر شرکت مادرتخصصی صندوق حمات از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در استان بوشهر با حضور معاون استاندار

افتتاح دفتر بوشهر