دفتر نمایندگی صندوق در استان هرمزگان

مدیر دفتر نمایندگی صحا در استان: مریم معماری

 

تاریخ افتتاح دفتر: 98/9/06

 

 

شماره های تماس:  33673018-076

 

 

آدرس: بندرعباس ، گلشهر، انتهای خیابان طلوع، سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان

افتتاح دفتر هرمزگان 1

افتتاح دفتر هرمزگان 2

 

افتتاح دفتر نمایندگی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در استان هرمزگان با حضور معاون استاندار