دفتر نمایندگی صندوق در استان اردبیل

مدیر دفتر نمایندگی صحا در استان:  آقای شاپور رجبی   

 

تاریخ افتتاح دفتر:    1400/8/20                                                                    

شماره های تماس: 04533233905 

آدرس:اردبیل- خیابان مطهری- مجتمع ادارات-سازمان صنعت-معدن و تجارت 

افتتاح دفتر نمایندگی اردبیل  11

رجبی

افتتاح دفتر نمایندگی شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته