علی خطیبی فر

علی

خطیبی فر

مسئول حراست

88748060

280

مسئول حراست شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

تاریخ آخرین بروزرسانی ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰