مهدی فرنیان

مهدی

فرنیان

عضو موظف هیات مدیره و مدیر مالی و اداری

88748060

333-332

88748040

وزارت صنعت, معدن و تجارت _ صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

عضو موظف هیأت مدیره و مدیر مالی و اداری

تاریخ آخرین بروزرسانی ۶ شهریور ۱۴۰۰