سرمایه صندوق

سرمایه اولیه در سال 1375: 50 میلیارد ریال

سرمایه مصوب طبق اساسنامه اصلاحی در سال 1382: 500 میلیارد ریال

سرمایه تامین شده تا پایان سال 1394: 1250 میلیارد ریال