شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
 

درخواست صدور ضمانتنامه

روند صدور ضمانتنامه صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی:

1-       هماهنگی با کارشناس صدور ضمانتنامه در اداره نظارت بر طرح های صندوق

2-       مراجعه به کارشناس امور قراردادهای اداره امور مالی صندوق

       3-       ارائه تضامین با هماهنگی کارشناس امور قراردادهای اداره امور مالی صندوق

   

Gurantee Flow jpg

      
Gurantee FlowGurantee Flow روند صدور ضمانت نامه
  

 
تضامین قابل قبول صندوق برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامهتضامین قابل قبول صندوق برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه