درخواست صدور ضمانتنامه

روند صدور ضمانتنامه صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی:

1-       هماهنگی با کارشناس صدور ضمانتنامه در اداره نظارت بر طرح های صندوق

2-       مراجعه به کارشناس امور قراردادهای اداره امور مالی صندوق

       3-       ارائه تضامین با هماهنگی کارشناس امور قراردادهای اداره امور مالی صندوق

       4- واریز کارمزد ضمانت نامه به شماره حساب شبای حساب درآمدی 200100004101057030233225 IR نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

   

Gurantee Flow jpg

 

       
Gurantee Flow Gurantee Flow  روند صدور ضمانت نامه
  

 
تضامین قابل قبول صندوق برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه تضامین قابل قبول صندوق برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه