درخواست تسویه حساب

پس از پرداخت اقساط بازپرداخت توسط متقاضی به صندوق، متقاضی می بایست درخواست تسویه حساب را طی نامه ای خطاب به مدیرعامل صندوق برای صندوق ارسال نماید.