شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
 

درخواست تسویه حساب

پس از پرداخت اقساط بازپرداخت توسط متقاضی به صندوق، متقاضی می بایست درخواست تسویه حساب را طی نامه ای خطاب به مدیرعامل صندوق برای صندوق ارسال نماید.