درخواست عقد قرارداد

روند عقد قرارداد با صندوق:

1-       تهیه و تنظیم پیوستهای فنی قرارداد با هماهنگی اداره نظارت بر طرح های صندوق

2-       مراجعه به کارشناس امور قراردادهای اداره امور مالی صندوق

3-       ارائه تضامین با هماهنگی کارشناس امور قراردادهای اداره امور مالی صندوق

          
تضامین قابل قبول صندوق برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه تضامین قابل قبول صندوق برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه