جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

درخواست عقد قرارداد

 روند عقد قرارداد با صندوق:

1-       تهیه و تنظیم پیوستهای فنی قرارداد با هماهنگی اداره نظارت بر طرح های صندوق

2-       مراجعه به کارشناس امور قراردادهای اداره امور مالی صندوق

3-       ارائه تضامین با هماهنگی کارشناس امور قراردادهای اداره امور مالی صندوق

  

راهنمای تنظیم پیوستهاراهنمای تنظیم پیوستها

تضامین قابل قبول صندوق برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامهتضامین قابل قبول صندوق برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه