درخواست تسهیلات مالی

       فایل های راهنما: 

 

 

 

نمودار روند اخذ تسهیلات مالی نمودار روند اخذ تسهیلات مالی


       فرم لازم: پرسشنامه(کاربرگ) عمومی صحا: 

این پرسشنامه برای دریافت تسهیلات به غیر موارد ذکر شده در کاربرگ های تخصصی در صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته طراحی شده است که شامل اجرای قرارداد، تولید محصولات و ... می باشد.

                            

 

 

 

پرسشنامه(کاربرگ) های تخصصی صحا: