شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
 

درخواست تسهیلات مالی

       فایل های راهنما: 


مدارک و مستندات لازم برای تقاضای تسهیلات مالی مدارک و مستندات لازم برای تقاضای تسهیلات مالی


نمودار روند اخذ تسهیلات مالی نمودار روند اخذ تسهیلات مالی


       فرم لازم:


تعهد نامه و رضایت نامه          تعهد نامه و رضایت نامهپرسشنامه(کاربرگ) عمومی صحا: 

این پرسشنامه برای دریافت تسهیلات به غیر موارد ذکر شده در کاربرگ های تخصصی در صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته طراحی شده است که شامل اجرای قرداد، تولید محصولات و ... می باشد.

   

راهنمای تکمیل پرسشنامه راهنمای تکمیل پرسشنامه

 

پرسشنامه(کاربرگ) های تخصصی صحا: