دیدار با مدیرعامل صندوق حمایت از نوآوری، تحقیقات و توسعه فناوری های دفاعی

صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 1

صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 1

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 2

صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 2

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 3

صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 3

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 4

صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 4

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 5

صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 5

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 6

صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 6

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 7

صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 7

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 8

صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 8

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 9

صندوق حمایت از توسعه فناوری های دفاعی 9

سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید