بازدید دکتر رضا نقی پور اصل و هیات همراه از صنایع پیشرفته استان فارس/بهمن ماه 98

بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 26

بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 26

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 25

بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 25

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 24

بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 24

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 23

بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 23

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 22

بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 22

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 21

بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 21

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 20

بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 20

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 19

بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 19

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 18

بازدید از صنایع پیشرفته استان فارس 18

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید