بازدید مدیرعامل صحا از گروه صنعتی آرتا / سفر استانی اردبیل آبان 1400

بازدید از گروه صنعتی آرتا 20

بازدید از گروه صنعتی آرتا 20

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید از گروه صنعتی آرتا 25

بازدید از گروه صنعتی آرتا 25

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید از گروه صنعتی آرتا 32

بازدید از گروه صنعتی آرتا 32

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید از گروه صنعتی آرتا 44

بازدید از گروه صنعتی آرتا 44

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید از گروه صنعتی آرتا 29

بازدید از گروه صنعتی آرتا 29

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید از گروه صنعتی آرتا 16

بازدید از گروه صنعتی آرتا 16

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید از گروه صنعتی آرتا 55

بازدید از گروه صنعتی آرتا 55

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید از گروه صنعتی آرتا 37

بازدید از گروه صنعتی آرتا 37

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
بازدید از گروه صنعتی آرتا 53

بازدید از گروه صنعتی آرتا 53

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید