بازدید مدیرعامل صحا از پارک علمی و فناوری اردبیل/ سفر استانی آبان ماه 1400

بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل  8

بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل 8

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل  1

بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل 1

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل  2

بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل 2

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل  17

بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل 17

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل  13

بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل 13

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل  14

بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل 14

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل  12

بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل 12

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل  11

بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل 11

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل  9

بازدید از پارک علم و فناوری اردبیل 9

شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید