دیدار مدیرعامل صحا با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن کنفرانس شهیدان باکری/تیرماه 1400

دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن  کنفرانس شهیدان باکری 1

دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن کنفرانس شهیدان باکری 1

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن  کنفرانس شهیدان باکری 2

دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن کنفرانس شهیدان باکری 2

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن  کنفرانس شهیدان باکری 3

دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن کنفرانس شهیدان باکری 3

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن  کنفرانس شهیدان باکری 4

دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن کنفرانس شهیدان باکری 4

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن  کنفرانس شهیدان باکری 5

دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن کنفرانس شهیدان باکری 5

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن  کنفرانس شهیدان باکری 6

دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن کنفرانس شهیدان باکری 6

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن  کنفرانس شهیدان باکری 7

دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن کنفرانس شهیدان باکری 7

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن  کنفرانس شهیدان باکری 8

دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن کنفرانس شهیدان باکری 8

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن  کنفرانس شهیدان باکری 9

دیدار با معاون منابع انسانی و امور استانهای وزارت صمت و افتتاح سالن کنفرانس شهیدان باکری 9

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید