یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

حوزه مدیرعامل

نام شخصسمتاطلاعات تماس
رضا نقی پور اصل مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره
تلفن : 88748060
داخلی : 310
فکس : 88501253
پست الکترونیک :