مدیران عامل پیشین

 

نقی پور اصل

جناب آقای رضا نقی پور اصل

98/03/25  تا  1400/09/29 

 

 

m2

سرکار خانم افسانه منصف (سرپرست)

97/12/12 تا 98/03/25

 

وحدت

جناب آقای علی وحدت 

93/12/01 تا 97/07/30

 

  مختاری

جناب آقای برزو مختاری

88/09/22 تا 93/11/20

 

 

1

سرکار خانم افسانه کفایتی

78/12/01  تا  88/9/21