مدیریت اداری و مالی

نام شخصسمتاطلاعات تماس
مهدی فرنیان عضو هیات مدیره و مدیر مالی و اداری
تلفن : 88748060
داخلی : 333-332
فکس : 339
ایمیل :
شهاب الدین ظاهری رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی
تلفن : 88748060
داخلی : 100
فکس : 88748040
ایمیل :