مدیریت فنی و امور اقتصادی

نام شخصسمتاطلاعات تماس
هادی ادیب عضو موظف هیأت مدیره و سرپرست مدیریت فنی و امور اقتصادی
تلفن : 88748060
داخلی : 475
ایمیل :
حسام خانکشی زاده رئیس اداره ارزیابی طرح ها
تلفن : 88748060
داخلی : 440
فکس : 88748040
ایمیل :
سودابه مسعودی سرپرست اداره نظارت بر طرح ها
تلفن : 88748060
داخلی : 440
فکس : 88748040
ایمیل :