مدیریت فنی و اعتباری

نام شخصسمتاطلاعات تماس
حمید وطن دوست عضو موظف هیات مدیره و مدیر فنی و اعتباری
تلفن : 021-88748060
داخلی : 421
حسام خانکشی زاده رئیس اداره ارزیابی طرح ها
تلفن : 88748060
داخلی : 440
فکس : 88748040
ایمیل :
سودابه مسعودی سرپرست اداره نظارت بر طرح ها
تلفن : 88748060
داخلی : 440
فکس : 88748040
ایمیل :