یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸

هیئت مدیره و مدیرعامل

نام شخصسمتاطلاعات تماس
رضا نقی پور اصل مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره
تلفن : 88748060
داخلی : 310
فکس : 88501253
پست الکترونیک :
مهدی فرنیان عضو موظف هیأت مدیره
تلفن : 88748060
داخلی : 430
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
شهیاد آبنار عضو موظف هیأت مدیره و مدیر فنی و امور اقتصادی
تلفن : 88748060
داخلی : 373
فکس : 88748040
پست الکترونیک :
هادی ادیب عضو موظف هیأت مدیره
تلفن : 88748060
داخلی : 475
پست الکترونیک :