هیات مدیره و مدیرعامل

نام شخصسمتاطلاعات تماس
رضا نقی پور اصل مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره
تلفن : 88748060
داخلی : 310
فکس : 88501253
ایمیل :
مهدی فرنیان عضو موظف هیات مدیره و مدیر مالی و اداری
تلفن : 88748060
داخلی : 333-332
فکس : 88748040
ایمیل :
شهیاد آبنار عضو موظف هیأت مدیره و مشاور مدیرعامل در در امور فنی و اقتصادی
تلفن : 88748060
داخلی : 373
فکس : 88748040
ایمیل :
هادی ادیب عضو موظف هیأت مدیره و سرپرست مدیریت فنی و امور اقتصادی
تلفن : 88748060
داخلی : 475
ایمیل :